TALLINNA NNKÜ-NMKÜ LIIKMETE ÜLDKOOSOLEK

PROTOKOLL

 

Tallinn, Roseni torn, Mere pst 6                                                   18.05.2014

 

Algus kell 13.00, lõpp kell 15.30

 

Koosoleku juhataja: Ene Roos

Protokollija: Kristel Kongas 

Osalejad: 32, volitusi 9, Lisa 1 (nimekiri ja volitused)

 

Aastakoosoleku päevakord

 

1.    Päevakorra kinnitamine

-       Reglemendi kohaldamine

-       Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine

-       Häältelugemiskomisjoni liikmete kinnitamine

2.    Juhatuse tegevusaruanne 2013/14

3.    2013 aasta majandusaasta, ülevaade 2013 aasta eelarvest ja tegevusest.

4.    Revisjonikomisjoni aruanne

-       2013 tegevus-ja majandusaruande kinnitamine

5.    Uue juhatuse valimine ja volituste tähtaja kinnitamine

6.    2014 eelarve ja tegevuse kinnitamine

7.    Sõnavõtud

8.    Koosoleku lõpetamine

 

 

1.    Päevakorra kinnitamine

-       Reglemendi kohaldamine

-       Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine

-       Häältelugemiskomisjoni liikmete kinnitamine

 

OTSUSTATI:

1.1.       Kinnitada päevakord

1.2.       Nimetada koosoleku juhatajaks Ene Roos

1.3.       Nimetada koosoleku protokollijaks Kristel Kongas

1.4.       Kinnitada häältelugejaks Kätlin Jõgel, Rita Turu, Andre Kalmus

Hääletamine: KÕIK POOLT

 

2.    Juhatuse tegevusaruanne 2013/14

 

KUULATI: Juhatuse liige teeb ettekande juhatuse tööst  (lisa2)

KÜSIMUSED:

L.Lind: Miks otsustati luua OÜ Rannapungerja Laager

VASTUSED:

K.Ohno: Põhjuseid on mitu. Esiteks on praegu MTÜ Tallinna NNKÜ-NMKÜ käibemaksukohuslane samas äritegevus toimub ainult Laagriteenuse puhul. Seega eraldi OÜ luues läheb käibemaksukohuslus OÜ-le. Teiseks on praegu meie laagris projektide tegevuse korraldamine raskendatud seoses sellega, et korraldaja ja omanik on üks ja sama juriidiline isik. Eraldi olles saab MTÜ Tallinna NNKÜ-NMKÜ osta teenust OÜ-lt, mis lihtsustab oluliselt aruandlust riigile või linnale. OÜ tegevus on ka läbipaistvam.


3.    2013 aasta majandusaasta, ülevaade 2013 eelarvest ja tegevusest

 

KUULATI: Peasekretär Katrin Ohno teeb ettekande 2013 aasta tegevusest ja majandusaasta aruandest. (Lisa 3)

 

4.    Revisjonikomisjoni aruanne

- 2013 tegevus-ja majandusaruande kinnitamine

 

KUULATI:

Ene Roos loeb ette revisjoni komisjoni akti (lisa 4)

 

OTSUSTATI:

4.1 Kinnitada 2013 aasta tegevus- ja majandusaruanne

 Hääletamine: KÕIK POOLT

 

5.    Uue juhatuse valimine ja volituste tähtaja kinnitamine

 

KUULATI:

K.Ohno – uusi soovijaid juhatusse ei laekunud. Eelmine koosseis on andnud oma nõusoleku uuesti juhatusse kandideerida. Teen ettepaneku valida kõik juhatuse liikmed ühise paketina avalikul hääletamisel kolmeks aastaks.

 

Hääletamine: KÕIK POOLT

 

OTSUSTATI:

5.1 Valida juhatus 3 aastaks

5.2 valida juhatuse liikmeteks tagasi Andre Kalmus, Tiit Lagemaa, Kristel Kongas, Katrin Ohno

 

Hääletamine: KÕIK POOLT


6.    2014 eelarve ja tegevuse kinnitamine

 

KUULATI: Katrin Ohno esitaleb 2014 aasta prognoositud eelarvet ja tegevuskava. (Lisa 5 eelarve, Lisa 6 tegevuskava)

 

OTSUSTATI:

6.1 Kinnitada 2014 aasta tegevus- ja majandusaruanne

 

Hääletamine: KÕIK POOLT

 

7.    Sõnavõtud

 

E.Roos – sõnavõttudeks on soovi avaldanud Piret Kutser ja Saaremaa YMCA

Piret Kutser viib läbi mini heategevuslik oksjoni

Saaremaa YMCA õnnitleb Tallinna YMCA-d sünnipäeva puhul ja meeldiva koostöö eest.

 

8. Koosoleku lõpetamine

 

Jätkub suupistete ja tordi laud vabamas õhkkonnas.

 

 

 

 

Ene Roos                                                          Kristel Kongas

Juhataja                                                           Protokollija